ارتباطات و مدیریت

ارتباطات و مدیریت: SEDEF ARIM

Ebru Gündeş
مدیر اطلاعات ارتباطات مدیریت ابروگوندش

tel: 0212 352 39 73
e-mail: info@bluemusic.com.tr